Naslovnica
19.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina
PDF Ispis E-mail
Medicina
Autor dr Ljiljana Popovi? Mio?inovi?   
Srijeda, 15 Travanj 2015 19:31

adhd

Pozivamo vas na predavanje" ADHD - Poreme?aj pažnje s hiperaktivnoš?u" koje ?e u organizaciji Udruge Medikus održati prim.dr.sc. Ljiljana Popovi? Mio?inovi?, dr.med. spec.pedijatrije dana 27.05. (pon) u 19h u MZ Medveš?ak / Kazalište Mala scena. Predavanje je bodovano sukladno pravilniku Hrvatske lije?ni?ke komore (HLK). Ulaz za zdravstvene radnike je slobodan!

 

 

Definicija

Poreme?aj pažnje s hiperaktivnoš?u – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od naj?eš?ih neurorazvojnih poreme?aja dje?je i adolescentne dobi, a obilježava ga: hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pažnje. Osim ova tri klju?na simptoma mogu se javiti: slaba sposobnost rješavanja problema, nekonzistentnost ponašanja, promjene raspoloženja, emocionalna preosjetljivost, nizak prag tolerancije i poteško?e u ostvarivanju dugoro?nih ciljeva.

Djeca sa ADHD – om znaju kako se treba ponašati i op?enito znaju što se od njih o?ekuje u odre?enoj situaciji, ali problem nastaje u trenutku kada moraju kontrolirati odre?ena ponašanja kako bi zadovoljili zahtjevima situacije. Kad djeca s ADHD – om rade nešto što ne uklju?uje uporabu izvršnih funkcija, podražaji iz okoline ih ne?e smetati ni manje ni više nego bilo koga drugog. To je razlog zbog kojeg se mogu satima igrati na playstationu dok je pisanje doma?e zada?e veliki problem. Važno je naglasiti da su poteško?e u izvršnim funkcijama samo razvojno zakašnjenje, a ne njihova potpuna odsutnost. Djeca s ADHD – om mogu funkcionirati, samo ne tako dobro kao što bi trebali u skladu sa svojom dobi i stupnjem razvoja.

Simptomi

Iako se simptomi javljaju u najranije dje?je doba, obi?no se problem uo?ava polaskom u vrti? ili školu. Uzrok poreme?aja još uvijek nije otkriven, a danas se smatra da zna?ajnu ulogu imaju nepovoljni okolinski ?imbenici i utjecaj naslje?a. Procjenjuje se da ADHD ima do 10% školske djece, a dje?aci imaju ?etiri puta ?eš?e ADHD nego djevoj?ice. Kod dje?aka je ?eš?e prisutna hiperaktivnost i impulzivnost, dok djevoj?ice imaju više teško?a u održavanju pažnje i zbog toga se poreme?aj kasnije prepoznaju što im uskra?uje pravodobno lije?enje. Za postavljanje dijagnoze ADHD-a potreban je pregled pedijatra i neuropedijatra da bi se isklju?ili neki drugi neuropsihološki poreme?aji koji se mogu javljati istovremeno sa ADHD-om, kao što su epilepsija, poreme?aji spavanja i ponašanja, tikovi, depresija, anksioznost ili poreme?aj socijalizacije. Ponekad su potrebne dodatne pretrage (CT, MR, EEG), a u rijetkim slu?ajevima i šira klini?ka obrada radi isklju?ivanja endokrinoloških i neurodegenerativnih bolesti koje mogu imati simptome sli?ne onima kod ADHD-a.

Lije?enje ADHD-a

Najbolji rezultati u lije?enju djece s ADHD-om postižu se istovremenom primjenom razli?itih psihosocijalnih i psihoedukativnih pristupa i odgovaraju?ih lijekova. Uvijek treba zapo?eti psiho-socio-edukativnim pristupima, a samo uz jasnu klini?ku indikaciju i pod kontrolom lije?nika mogu se primijeniti i razli?iti lijekovi. Prije zapo?injanja lije?enja lije?nik ?e odrediti dominiraju?i simptom ADHD u svakog pojedinog djeteta (nedostatak pozornosti, hiperaktivnost/impulzivnost ili mješoviti tip ADHD). Važno je da roditelji kao i svi koji skrbe za lije?enje djeteta znaju da lije?enje djeteta sa ADHD-om nije uzro?no, jer ne znamo koji su sve uzroci (nepovoljni okolinski ?imbenici i/ ili naslje?e) doveli do poreme?aja. Drugim rije?ima niti lijekovima niti psihoedukativnim tehnikama se ne lije?i uzrok ADHD, nego se omogu?ava da dijete što bolje funkcionira u svakodnevnim aktivnostima unato? svojim poteško?ama.

Lije?enje se provodi podijeljeno u tri osnovna programa: prvi je psihoedukativni (bihevioralno-kognitivni i pedagoško-edukativni), drugi je lije?enje lijekovima, a tre?i je alternativni i jedan program ne isklju?uje drugi. Dobru je u?inkovitost pokazala primjena kombiniranog multimodalnog pristupa, koji uklju?uje korištenje razli?itih psihosocijalnih i psihoedukativnih tehnika u koje su uklju?eni dijete, roditelji, škola, odnosno osobe važne za dijete u razli?itim socijalnim situacijama, u kombinaciji s korištenjem lijekova.

Psihosocijalno i psihoedukativno lije?enje

adhdLije?enje se obi?no zapo?inje razli?itim psihološkim tehnikama. U tzv. bihevior tehnikama najprije se procjenjuje ponašanje djeteta i uvjeti okoline koji poti?u ta ponašanja, te savjetuje promjena u okolini koja bi mogla dovesti do poboljšanja ponašanja djeteta. Djeci sa ADHD-om je važna dosljedna primjena dogovorenih postupaka, poznata pravila i o?ekivanja, kao i posljedice odre?enih ponašanja koje su unaprijed utvr?ene i trenutno primjenjive, sukladno ponašanju djeteta. Bolji rezultati se postižu kada su zahtjevi na dijete ograni?eni i uvažavaju biološke mogu?nosti djeteta, kad su nagrade i pohvale mnogobrojne i ?este, a negativna povratna informacija minimalna.

S obzirom da najve?e teško?e djece s hiperaktivnim ponašanjem i njihovih roditelja po?inju polaskom u školu koriste se brojne tehnike psihoedukacije i obrazovne intervencije. Djeca se teško prilago?avaju rasporedu, teško podnose dugi boravak u školi, cjelodnevnu nastavu ili druge oblike poslijepodnevnog ostajanja u školi. Boravak u istom prostoru ih zamara, brzo ga se zasite, postaje im dosadno prije nego vršnjacima, više im je potrebno kretanje, a zbog slabe koncentracije prisustvo druge djece ih ometa u radu. Ne mogu sjediti mirno tako dugo kao njihovi vršnjaci, a svojim nemirom ometaju u?itelja, drugu djecu i same sebe za vrijeme školskog rada. Uz hiperaktivnost se javljaju i dodatne teško?e vezane uz proces u?enja i savladavanje školskog gradiva. Oko polovina djece ima teško?e u ?itanju, pisanju i ra?unanju. Dijete ?esto doživljava neuspjeh, kritizira ga se i kažnjava, vršnjaci ga odbacuju. Postaje nesretno, slabog samopoštovanja, ima osje?aj nemo?i. Uz to, i odnosi sa roditeljima postaju sve lošiji jer ne shva?aju da dijete ima ozbiljan problem. U?enik sa ADHD-om zbog prirode svoje teško?e ne može razviti tako ?esto o?ekivanu samostalnost u korištenju  radnih navika.

Lije?enje lijekovima

Ne postoji specifi?ni lijek za poteško?e djeteta sa ADHD-om. Koriste se razli?ite vrste lijekova, naj?eš?e stimulansi središnjeg živ?anog sustava premda to zvu?i paradoksalno. Stimulansi poja?avaju inhibitorni utjecaj prefrontalne kortikalne regije i tako smanjuju hiperaktivnost. Njihova je efikasnost doduše kratkotrajna i privremena, mogu smanjiti hiperaktivnost, nepažnju, impulzivnost i agresivnost školske djece te poboljšati motori?ku koordinaciju i rukopis. Uz terapiju ovim lijekovima popravlja se ponašanje i društveno funkcioniranje djeteta, te njegova pozornost, više nego postignu?a u u?enju. Korist od ovih lijekova u procesu u?enja je kratkog trajanja i nije dokumentirana poboljšanjem akademskog uspjeha, a gotovo polovina djece s ADHD-om ne reagiraju na lije?enje stimulansima. Primjena stimulansa je zabranjena u djece s epilepsijom, djece s povišenim krvnim tlakom ili bolestima srca i jetre, a ne preporu?uje se u djece s hiperkinezama tipa tikova. Za lije?enje ADHD koriste lijekovi koji sadrže metilfenidat (Ritalin s kratkotrajnim djelovanjem, AttentaConcerta sa sporim otpuštanjem), a tako?er i amfetamini i dextroamfetamini. Od lijekova koji nisu stimulansi središnjeg živ?anog sustava koristi se atomoksetin (Straterra) koji djeluju kao inhibitor ponovne pohrane noradrenalina i može biti u?inkovit u djece koja uz simptome ADHD imaju još i simptome tjeskobe i panike, tikove i Tourettov sindrom. Mogu se koristiti i neki drugi lijekovi (tricikli?ki antidepresivi, klonidin). Sve naprijed navedene lijekove može prepisati samo dje?ji psihijatar ili neuropedijatar.

Alternativni oblici lije?enja

Zabrinutost roditelja o mogu?im negativnim i nedovoljno istraženim popratnim pojavama lijekova, kao i neu?inkovitosti lijekova kod dijela djece dovelo je do pokušaja roditelja i drugih ?lanova zajednice za preuzimanjem aktivnije uloge u tretiranju simptoma ADHD. Iako postoje razli?ite alternativne metode lije?enja ADHD-a, nema kontroliranih klini?kih istraživanja koja bi potvrdila njihovu u?inkovitost. Najpoznatija je Fiengoldova dijeta kod koje se iz prehrane isklju?uju salicilati, umjetne boje i aditivi. Preporu?uje se i isklju?enje iz prehrane še?era, kravljeg mlijeka, gaziranih napitaka. Smatra se da je koristan vitamin B6, cink, multivitamini i omega-3- masne kiseline, kao i blagi stimulansi kofein i teobromin. Neka istraživanja o neurofeedback tretmanu ukazuju na mogu?nosti pozitivnog djelovanja na simptome ADHD-a. U svrhu kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja koriste se i vrlo razli?ite neurofiziološke tehnike (neurofeedback, biofeedback i edufeedback), ve?ina ih je ukomponirana u djeci zanimljive ra?unalne programe. Jedan od novijih programa u nas je edufeedback, tehnologija za uvježbavanje održavanja pažnje nazivana Play Attention.

Zaklju?ak

Najuspješnija je kombinacija razli?itih tretmana, tzv. multimodalni pristup koji obuhva?a sva važna podru?ja djetetovog života (obitelj, školu, društvo vršnjaka). Neophodna je dobra suradnja razli?itih stru?njaka i tijekom dijagnosticiranja lije?enja. Koji ?e se tretmani kombinirati ovisi o simptomatologiji, jer je dokazano da postoje zna?ajne individualne razlike kad je rije? o intenzitetu i kombinaciji pojedinih simptoma ADHD-a i dodatnih teško?a. Osim simptoma ADHD-a važno je uo?iti jedinstvene potencijale koje imaju djeca i odrasle osobe s ADHD-om. Oni su ?esto onemogu?eni negativnim odnosom i predrasudama okoline koje proizlaze iz neznanja o uzrocima i na?inima ispoljavanja poreme?aja. Odrastanje u pozitivnom i poticajnom okruženju koje prihva?a razli?itosti smanjuje socijalni pritisak na dijete s ADHD-om te tako omogu?ava poticanje kreativnih potencijala, pove?ava uspješnost i razvoj pozitivne slike o sebi. Osobe s ADHD-om mogu svoje teško?e pretvoriti u prednosti, ?emu svakako doprinosi pravilan izbor lije?enja usmjeren na osobu, a ne na poreme?aj.

dr Ljiljana Popovi? Mio?inovi? Prim dr sc Ljiljana Popovi? Mio?inovi?, spec. ped.

Neuropedijar u Poliklinici ABR, Zagreb, Bužanova 10b/1, Zagreb

Poliklinika ABR<-

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.