Naslovnica
19.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Brusnicom protiv Escherichie coli
Brusnicom protiv Escherichie coli PDF Ispis E-mail
Medicina
Ponedjeljak, 13 Travanj 2015 08:14

e.coliEscherichia coli (E. coli) jedan je od najpoznatijih mikroorganizama uop?e. Unato? tome što se ova bakterija može na?i kao normalni stanovnik u crijevima ?ovjeka i brojnih životinja, odre?eni sojevi mogu izazvati mokra?ne i crijevne infekcije, pa i dovesti do vrlo teških oblika bolesti s mogu?im smrtonosnim ishodom. Uslijed specifi?nih promjena u genetskom materijalu odre?eni sojevi E. coli mogu postati patogeni te dovesti do vrlo raznolikih bolesti.

 

 

Theodor Escherich

Bakterija Escherichia coli (E. coli) normalni je stanovnik ljudskog probavnog sustava, ali tako?er i jedna od naju?estalijih uzro?nika infekcija. Premda naj?eš?e dovodi do infekcija mokra?nog i probavnog sustava, može uzrokovati i upalu žu?i, upalu plu?a, meningitis kod novoro?en?adi, kao i teške oblike sepse. Ovaj mikroorganizam prvi je opisao znanstvenik Theodor Escherich 1885. godine kad ga je izolirao iz stolice novoro?en?adi, a kompletni genom je sekvencioniran 1997. godine. Mikrobiološki se radi o gram-negativnoj štapi?astoj bakteriji koja može biti odvojena ili u paru, a kretanje joj omogu?uje specifi?na rotacija trepetiljki. Metabolizam joj je fakultativno anaeroban, što zna?i da može rasti bez kisika, ali ga može iskoristiti ako je prisutan. Ljudski probavni trakt se ovom bakterijom uglavnom kolonizira unutar 40 sati po ro?enju vezanjem za sloj sluzi koja oblaže sluznicu crijeva. Unato? ?injenici da se radi o glavnom fakultativno anaerobnom mikroorganizmu u probavnom sustavu, na E. coli otpada tek malen dio ukupne bakterijske mikroflore. Primjerice, anaerobna vrsta Bacteroides nadmašuje broj E. coli u omjeru od barem 20:1. Ipak, zbog redovite prisutnosti E. coli u ljudskim crijevima i stolici, ovaj uzro?nik nam ?esto služi kao indikator fekalne kontaminacije, tj. zaga?enja hrane i vode. Uslijed specifi?nih promjena u genetskom materijalu odre?eni sojevi E. coli mogu postati patogeni te dovesti do vrlo raznolikih bolesti uz pomo? tzv. ?imbenika virulencije s u?incima na stani?ne procese.

Infekcije mokra?nog sustava

Infekcije mokra?nog sustava mogu se manifestirati kao asimptomatska bakteriurija, cistitis i pijelonefritis. Naj?eš?e sijelo infekcija bakterijom E. coli jest mokra?ni sustav. Smatra se da više od 90% svih nekompliciranih urinarnih infekcija uzrokuje upravo ovaj uzro?nik, a u 44% oboljelih se unutar 12 mjeseci infekcija ponovi. Do infekcije dovode tzv. uropatogeni sojevi E. coli koji imaju sposobnost vezanja za stanice mokra?nog trakta, pokazuju otpornost na imunološku reakciju doma?ina, a imaju i druge ?imbenike virulencije kao što su siderofore i citotoksini. Važan faktor su i tri razli?ita tipa fimbrija (naj?eš?e P fimbrije, ali i fimbrije tipa 1 te S fimbrije) kojima se u po?etku infekcije vežu za epitelne stanice mokra?nog sustava. Infekcijama donjeg mokra?nog sustava su sklonije žene jer imaju kratku mokra?nu cijev koja se nalazi u blizini završnog dijela debelog crijeva. Infekcije mokra?nog trakta kre?u se u rasponu od asimptomatske bakteriurije koja je karakterizirana prisutnoš?u bakterija u mokra?i bez simptoma, cistitisa gdje je infekcija ograni?ena na mokra?ni mjehur, pa sve do pijelonefirtisa gdje je zahva?en bubreg. Glavni simptomi i znakovi infekcije su povišena tjelesna temperatura te povišen broj leukocita u krvnoj slici. Cistitis uobi?ajeno prolazi bez posljedica, dok pijelonefritis može ostaviti trajne posljedice, pa ?ak i rezultirati smrtnim ishodom. Komplicirane klini?ke slike ?eš?e se vi?aju u starijih pacijenata sa strukturalnim abnormalnostima mokra?nog sustava ili u kateteriziranih pacijenata.

Crijevne i druge infekcije

Šest razli?itih podvrsta E. coli sa šest razli?itih mehanizama odgovorno je za izazivanje crijevnih infekcija, a enterohemoragi?na E. coli može dovesti do vrlo teške klini?ke slike. Šest razli?itih podvrsta E. coli sa šest razli?itih mehanizama odgovorno je za izazivanje crijevnih infekcija. Tako enterotoksigena E. coli (ETEC) dovodi do pojave putni?kog proljeva, enteropatogena E. coli (EPEC) ?est je uzro?nik proljeva kod djece, enteroivazivna E. coli (EIEC) izaziva dizenteriju, enterohemoragi?na E. coli (EHEC) dovodi do pojave hemoragi?nog kolitisa ili hemoliti?ko-uremi?kog sindroma (HUS), enteroagregativna E. coli (EAggEC) se prvenstveno povezuje s perzistentnim proljevima kod djece u zemljama u razvoju, dok je enteroadherentna E. coli (EAEC) uzrok proljeva kod djece te putni?kog proljeva u Meksiku i Sjevernoj Africi. ETEC, EPEC, EAggEC i EAEC koloniziraju tanko crijevo, a EIEC i EHEC uglavnom koloniziraju debelo crijevo prije no što izazovu bolest. Premda ve?ina ovih sojeva izaziva proljev koji ne zahtijeva posebnu terapiju, EHEC može dovesti do vrlo ozbiljne klini?ke slike zbog toga što otpušta jedan ili više toksina poznatih pod nazivom Shiga-like toksini.

Novoro?ena?ki meningitis

meningitisVelik broj slu?ajeva novoro?ena?kog meningitisa uzrokovan je upravo bakterijom E. coli, a sojevi koji sadrže kapsularni antigen K1 povezuju se i s novoro?ena?kom sepsom. U odraslih je meningitis uzrokovan ovim uzro?nikom rijedak, no može se javiti kao rezultat neurokirurških zahvata, traume mozga ili hiperinfekcije parazitom Strongyloides stercoralis koja zahva?a središnji živ?ani sustav. Infekcije dišnog sustava ovim uzro?nikom su rijetke i gotovo uvijek povezane s infekcijom mokra?nog trakta, a glavni ?imbenici rizika su še?erna bolest, alkoholizam i kroni?na opstruktivna plu?na bolest (KOPB). E. coli se kao rijedak uzro?nik može prona?i i u septi?nom artritisu, gnojnoj upali štitne žlijezde, upali sinusa, upali žu?i, endokarditisu, prostatitisu, infekcijama kože i mekog tkiva te sepsi. Laboratorijsko-dijagnosti?ka obrada E. coli raste dobro na hranjivim podlogama koje se koriste u rutinskom laboratorijskom radu, a bojanjem po Gramu mogu?e je uo?iti specifi?nu morfologiju uzro?nika. Svi pacijenti kod kojih postoji sumnja na infekt s bakterijom E. coli za po?etka bi trebali napraviti kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku kako bi se vidjelo je li pove?an broj leukocita te postoji li skretanje u lijevo (pojava ve?e u?estalosti nesegmentiranih neutrofilnih granulocita).

Definitivna dijagnoza

Definitivna dijagnoza postavlja se mikrobiološkom obradom, tj. izolacijom mikroorganizma u laboratoriju iz klini?kih uzoraka kao što su urin, stolica, krv, iskašljaj ili cerebrospinalni likvor. E. coli raste dobro na hranjivim podlogama koje se koriste u rutinskom laboratorijskom radu, a bojanjem po Gramu mogu?e je uo?iti specifi?nu morfologiju uzro?nika. Uvriježeni laboratorijski kriterij koji govori u prilog infekcije mokra?noga trakta jest prisutnost 10 na 5 ili više bakterija u mililitru mokra?e. Kao uzorak za urinokulturu koristi se srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, prije ?ega se može napraviti i pregled urina test trakom. Sojevi E. coli koji izazivaju proljev ne mogu se razlikovati u kulturi, ve? pomo?u testova koji nisu u širokoj upotrebi, kao što su DNA probe i lan?ana reakcija polimerazom (PCR). Jedino se enterohemoragi?na E. coli (EHEC) serotip O157:H7 može lako detektirati s obzirom da za nju postoje komercijalne selektivne podloge i specifi?ni serološki testovi.

Lije?enje brusnicom

brusnicaU lije?enju uroinfekcija uzrokovanih s E. coli naj?eš?e se koriste antibiotici, a lije?enje proljeva uglavnom je simptomatsko uz nadoknadu teku?ine i elektrolita. U lije?enju infekcija mokra?nog sustava naj?eš?e se koriste antibiotici. Pri izboru adekvatnog lijeka u obzir se uzimaju ?imbenici poput spektra aktivnosti, osjetljivosti uzro?nika u antibiogramu, mogu?ih nuspojava, farmakokinetike antibiotika, ali i ekološke i ekonomske posljedice lije?enja. Idealan lijek bi se trebao izlu?ivati preko mokra?nog sustava kako bi postigao visoku koncentraciju u mokra?i. Preparati brusnice sadrže tvar pod nazivom proantocijanidin koja sprje?ava vezanje uropatogenih sojeva E. coli za stanice doma?ina, dok fruktoza iz soka pokazuje djelovanje na sojeve E. coli s fimbrijama tipa 1. Sok brusnice tako?er dokazano smanjuje pH urina te sprje?ava stvaranje biofilma, stoga predstavlja dobar izbor kao pomo?no sredstvo u prevenciji urinarnih infekcija. Korisnim se pokazuje i še?er D-manoza koji se ?vrsto vezuje na površinske izdanke E. coli.

Nadoknada elektrolita

Lije?enje proljeva uzrokovanog s E. coli uglavnom je simptomatsko uz nadoknadu teku?ine i elektrolita. Kako je poznato da enterohemoragi?ni sojevi razgra?uju antibiotike zbog ?ega mogu dovesti do ispuštanja još ve?e koli?ine Shiga-like toksina, najvažnije od svega jest sprije?iti dehidraciju pacijenta. Hemoliti?ko-uremi?ki sindrom tretira se isklju?ivo u jedinici intenzivne njege, s obzirom da su zbog anemije, smanjenja broja trombocita i ošte?enja bubrežne funkcije potrebne u?estale transfuzije krvi te bubrežna dijaliza. U pacijenata s upalom žu?nog mjehura i apscesima uzrokovanim E. coli nerijetko je potreban kirurški zahvat.

Plivazdravlje.hr

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.