Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Istine i predrasude o Down sindromu
Istine i predrasude o Down sindromu PDF Ispis E-mail
Medicina
Utorak, 24 OĹľujak 2015 08:15

down-sindromDownow sindrom je oblik sindroma koji se javlja kao posljedica anomalije kromosoma 21. U oko 95% slu?ajeva postoji cijeli dodatni kromosom 21 (trisomija 21) koji potje?e gotovo uvijek od majke. Prvi ga je opisao i imenovao Lagdon Down 1866. godine na vlastitom djetetu, a 1957. godine je ustanovljeno da je naj?eš?i uzrok ovog sindroma trisomija. Uz osobe s Down sindromom se veže mnogo predrasuda, a naj?eš?a je da ih je poželjno smjestiti u posebne ustanove.

 

 

Sindrom Down je rijedak genetski poreme?aj.

Neto?no. Sindrom Down je jedan od naj?eš?ih genetskih poreme?aja. Jedno od 650 novoro?ene djece u op?oj populacije ra?a se s ovim poreme?ajem, dok se u?estalost povisuje i više puta s porastom dobi majke.

Ve?ina djece sa sindromom Down ima starije roditelje.

Neto?no. ?ak 80 posto djece s Down sindromom rodile su majke mla?e od 35 godina, ali vjerojatnost i u?estalost pojave sindroma Down zna?ajno raste s godinama majke.

Osobe sa sindromom Down su teško retardirane.

Neto?no. Mnogi imaju kvocijent inteligencije koji ih svrstava me?u blago ili srednje retardirane osobe. Djeca sa sindromom Down svakako se mogu podu?avati, a njihov puni potencijal još uvijek nije otkriven.

Osobe sa sindromom Down treba smjestiti u posebne institucije.

Neto?no. Danas sve više osoba sa sindromom Down živi kod ku?e s obiteljima i sudjeluju, obavljaju?i jednostavne zadatke, u svakodnevnim aktivnostima zajednice. Druže se s osobama koje imaju neke poreme?aje, kao i sa zdravim osobama, stvaraju prijateljstva, zapošljavaju se, sudjeluju u sportskim aktivnostima.

Djeca sa sindromom Down moraju biti smještena u posebne edukacijske programe.

Neto?no. Sve više djece sa sindromom Down poti?e se na uklju?enje u normalne u?ionice sa svojim vršnjacima. U nekim slu?ajevima uklju?eni su u posebne programe, dok su u drugim slu?ajevima potpuno uklju?eni u svakodnevni školski rad s ostalom djecom. Cilj je u potpunosti uklju?iti takve osobe u edukacijski i socijalni život zajednice.

Odrasle sa sindromom Down je nemogu?e zaposliti.

Neto?no. Osobe sa sindromom Down je mogu?e zaposliti na velikom broju radnih mjesta. ?esto se radi o službeni?kim poslovima ili raznoj ispomo?i, no osobe sa sindromom Down na radnome mjestu dobivaju osje?aj da su korisne i ponose se svojim postignu?ima. Na radno mjesto uvijek donose svoj entuzijazam, pouzdanost i predanost poslu.

Osobe sa sindromom Down ne mogu imati bliske me?uljudske veze niti stupati u brak.

Neto?no. Djeca sa sindromom Down su izrazito emotivno topla, gotovo uvijek unose vedrinu u sredinu u kojoj se na?u, vrlo su tolerantna, blage naravi i poti?u izrazitu naklonost svih onih koji s njima dolaze u kontakt. Odrasle osobe sa sindromom Down mogu stupati u veze, od kojih neke završavaju i brakom. Mogu imati i djecu, no valja imati na umu da u tom slu?aju postoje 50-postotni izgledi da ?e i dijete imati Down sindrom.

Downov sindrom je nemogu?e izlije?iti.

To?no. Svake godine ?ine se veliki koraci u identificiranju gena na 21. kromosomu koji uzrokuju karakteristike sindroma Down. Danas su znanstvenici ?vrsto uvjereni da ?e u budu?nosti, napretkom genetike i istraživanjem ljudskog DNK, biti mogu?e poboljšati, ispraviti ili sprije?iti mnoge probleme povezane s Down sindromom.

Down sindrom

down-sindromDjeca s Down sindromom se u populaciji pojavljuju u u?estalosti 1:700 živoro?enih. Jedan od faktora utjecaja je starost majke; tako da se kod žena od 25 godina ta vjerojatnost na 1:1,250 živoro?enih; žena od 30 godina ta vjerojatnost na 1:1,000 živoro?enih; žena od 35 godina ta vjerojatnost na 1:400 živoro?enih; žena od 40 godina ta vjerojatnost na 1:100 živoro?enih; žena od 45 godina ta vjerojatnost na 1:30 živoro?enih.

Pokazatelji Downova sindroma su specifi?an izgled lica i umna zaostalost, pojavljivanje šestog prsta, manja donja usna. Uobi?ajene fizi?ke osobine tih osoba uklju?uju slabi miši?ni tonus, niži rast i nešto viši položaj o?iju na licu, te nešto druga?iji izgled dlana. Me?u osobama s Downovim sindromom je ve?a u?estalost sr?anih oboljenja, problema s disanjem i sluhom, ve?a je u?estalost Alzheimerove bolesti, leukemije i problema s tiroidnom žlijezdom; no danas se ve?ina tih bolesti uspješno lije?i, pa osobe s Downovim sindromom žive kvalitetnije, i o?ekivana životna dob se produžila sa 25 godina po?etkom 1980.- tih godina, na 60 godina danas.

Sve osobe s Downovim sindromom pokazuju stanovitu usporenost u razmišljanju, ali je ona obi?no umjerena. O?ekivani životni vijek osoba s Downovim sindromom (u SAD) je danas 60 godina. U suvremenom porodništvu sustavno se provode testovi probira koji mogu ukazati na vjerojatnost da ?e dijete imati Downov sindrom. Najrašireniji test probira na fetalne abnormalnosti je test trostrukog probira ili triple test ?ija je osjetljivost oko 70% s 5% lažnih pozitivnih rezultata

Wikipedia

Zajednica-down.hr

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.