Ispis
Novosti
Ponedjeljak, 17 OĹľujak 2014 08:11

zagrebPozivamo vas na konferenciju za medije koja ?e se održati u ponedjeljak dana 17. ožujka 2014. s po?etkom u 11.00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radi?a 1, dvorana 372 gdje ?e biti predstavljen Odjel za rane intervencije koji je osnovan u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG", a u okviru kojeg ?e se zna?ajno unaprijediti dostupnost usluga logopeda djeci koja imaju jezi?no-govorne poteško?e, te u kona?nici djelovati i na smanjenje liste ?ekanja.

 
Gradski ured za zdravstvo podržao je Zamolbu Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu za osiguravanjem financijske podrške projektu "Logopedska podrška Grada Zagreba i Centra za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta  za djecu rane dobi i njihove obitelji" kako bi unaprijedili dostupnost dijagnostike i besplatne stru?ne pomo?i,  te osigurali  neposrednu logopedsku podršku za djecu rane dobi i njihove obitelji koje imaju prebivalište na podru?ju Grada Zagreba. Obzirom na navedeno i mogu?nosti koje Grad Zagreb pruža sugra?anima kroz sufinanciranje Projekta nadstandarda smatramo bitnim upoznati gra?anstvo sa dodatnim uslugama koje su im osigurane iz prora?una Grada Zagreba.

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta klini?ka je jedinica Fakulteta od 1997. godine u kojoj se provodi: klini?ki stru?ni rad, savjetovanje, prevencija, dijagnostika, tretman, terapija i (re)habilitacija. U Centru za rehabilitaciju ERF-a na snazi je sufinanciranje dijela troškova koje se provodi prema Odluci Fakulteta o visini sudjelovanja u materijalnim troškovima. U posljednjih nekoliko godina Centar je prepoznat od roditelja, ali i od stru?njaka kao mjesto koje pruža kvalitetnu stru?nu podršku za djecu niže kronološke dobi. Me?utim raste broj zagreba?kih obitelji koje mjesecima ?ekaju na razvojnu procjenu ili terapijsku uslugu. 

Prema empirijskim podacima brojne obitelji nakon stru?ne procjene i utvr?ivanja teško?a socijalne komunikacije u Republici Hrvatskoj nerijetko ostaju bez daljnje rane intervencije i sustavne potpore. Klini?ka iskustva pokazuju da u Gradu Zagrebu, bez obzira što u njemu postoji ve?i broj mogu?nosti za stru?nu podršku negoli u manjim gradovima, još uvijek nije osigurana dostatna podrška za obitelji djece s teško?ama socijalne komunikacije. Kako rana intervencija uvijek treba biti usmjerena na djecu, odmah nakon dijagnosti?kog postupka stru?ne procjene smatramo da je podrška ovom Projektu  od  javnozdravstvenog zna?aja te od posebnog interesa za Grad Zagreb.

Zagreb.hr